Aktuálny ročník

Ministerstvo životného prostredia SR (MŽP SR) udelilo 9. novembra 2016, v priestoroch historickej Radnice mesta Banská Bystrica, Cenu Slovenskej republiky za krajinu 2016 mestu Hriňová za projekt „Hriňovské lazy – krajina hodnôt“.

Ocenenie laureátovi ceny odovzdali štátni tajomníci MŽP SR Norbert Kurilla a Boris Susko, vedúca služobného úradu MŽP SR Ľubomíra Kubišová a  manažér Ceny Slovenskej republiky za krajinu a generálny riaditeľ  Slovenskej agentúry životného prostredia Martin Lakanda.

Ministerstvo životného prostredia SR prikladá podľa štátneho tajomníka Norberta Kurillu veľký význam starostlivosti o krajinu a podporuje aktivity, ktoré smerujú k integrovanému manažmentu krajiny na Slovensku. „Som presvedčený, že aj my na Slovensku  môžeme Európe ukázať, že vieme účinným a efektívnym spôsobom, a najmä vhodnými opatreniami chrániť prírodu a životné prostredie. Verím, že vzorové aktivity vedúce k ochrane, manažmentu a plánovaniu krajiny budú motiváciou tak pre laickú, ale aj odbornú verejnosť. A ešte viac posilnia podporu starostlivosti o všetky typy krajiny, “ pripomenul Norbert Kurilla hlavnú motiváciu organizovania Ceny Slovenskej republiky za krajinu.   

Podľa Martina Lakandu sa každým ročníkom Ceny Slovenskej republiky za krajinu zlepšuje kvalita nominovaných projektov a zvyšuje sa ich počet.  „Cena plní cieľ, ktorý sme si stanovili pred rokom 2010.  O správnosti tejto myšlienky nás presviedčajú aj úspechy na pôde Rady Európy, najmä získanie dvoch špeciálnych cien v posledných troch ročníkoch Ceny Rady Európy za krajinu. Táto skutočnosť nás presviedča o tom, že v našej krajine sa realizujú také aktivity a také projekty, ktoré sú hodné pozornosti a ocenenia aj na európskej úrovni. Je to naša schopnosť prezentovať našu krajinu, naše úspešné projekty spôsobom, ktorý je zaujímavý aj v medzinárodnom kontexte,“ zdôraznil Martin Lakanda.

Za laureáta ceny sa k účastníkom slávnosti prihovoril primátor Hriňovej Stanislav Horník: „Dovoľte mi, aby som sa poďakoval našim obyvateľom, ktorí  sa zapájali do všetkých aktivít  počas predchádzajúcich rokov a predovšetkým našim predkom, ktorí nám zanechali krajinu tak náramne krásnu, neopakovateľnú, ktorá si zaslúži jej poctivé udržiavanie každodennou prácou“, pričom zdôraznil, že nielen pred Hriňovčanmi, Podpoľancami, obyvateľmi Slovenskej republiky a Európanmi „je mnoho práce, ktorú musíme vykonať  a veľa ciest, ktoré musíme prejsť, aby sme udržali unikátne typy nielen vidieckych, ale aj mestských, prírodných  alebo historických krajinných štruktúr“.

Odborná komisia udelila Cenu Slovenskej republiky za krajinu v roku 2016 mestu Hriňová za zachovanie  tradičného spôsobu života obyvateľov žijúcich v harmónii s krajinou v špecifických formách osídlenia a príkladnú spoluprácu všetkých zapojených subjektov rozvoj

Hriňová má najzachovalejší systém agrárnych historických krajinných štruktúr na Slovensku, ktoré sú reprezentované terasovitými líniovými políčkami. Prioritným zámerom mesta je vytvárať podmienky pre udržanie gazdovského spôsobu života na lazoch, rozvíjať lokálny trh, turistický potenciál, zachovávať kultúrne dedičstvo, ekonomicky rozvíjať vidiek a zároveň uchovávať jeho identitu i rozmanitosť. Aktivity a opatrenia realizované v projekte smerovali k zachovávaniu Hriňovských lazov a historických krajinných štruktúr ako živého a funkčného dedičstva svojich predkov. Cieľom samosprávy je ich udržateľnosť, prosperita a vzorovosť pre všetky vidiecke oblasti Slovenska a Európy.

Do štvrtého ročníka ceny bolo nominovaných 10 projektov: občianskeho združenia Ďarmoty „Vráťme život do vinohradov – Golianovo“, obce Horný Tisovník „Záchrana a prezentácia novohradských ľudových náhrobníkov evanjelikov a. v. v Hornom a Dolnom Tisovníku“, mesta Hriňová „Hriňovské lazy – krajina hodnôt“, neziskovej organizácie Karpatské drevené cerkvi „Cyklistický chodník ikon Nová Sedlica – Inovce“ (navrhovateľ nominácie: obec Šmigovec), občianskeho združenia Malachovská dolina „Malachovské oddychové miesta a náučné chodníky“, neinvestičného fondu Muránska planina „Pre prírodu Muránskej planiny“, občianskeho združenia Národopisné múzeum Sebechleby „Národopisné múzeum Sebechleby“, občianskeho združenia Pro Eberhard „Zelená oáza pri Malom Dunaji s rozhľadňou Hniezdo“, mesta Spišská Belá „Obnova rašelinísk v katastri mesta Spišská Belá“ a záujmového združenia právnických osôb Zachráňme hrady „Zachráňme hrady – projekt obnovy slovenských hradov“.

Odborná komisia sa rozhodla udeliť aj tri osobitné uznania:      

„Za výnimočný rozvoj komunitných a medzigeneračných vzťahov a vytvorenie rekreačno-oddychovej zóny pre zmysluplné trávenie voľného času miestnych obyvateľov“ občianskemu združeniu Pro Eberhard za projekt „Zelená oáza pri Malom Dunaji s rozhľadňou Hniezd

„Za výnimočný a jedinečný prístup k revitalizácii vodného toku Muránky a príkladný manažment okolitej krajiny“ neinvestičnému fondu Muránska planina za projekt „Pre prírodu Muránskej planiny“.

„Za koordinovaný prístup k záchrane stredovekých hradov ako významnej historickej pamäte slovenskej krajiny“ záujmovému združeniu právnických osôb Zachráňme hrady za projekt „Zachráňme hrady – projekt obnovy slovenských hradov“

Cena Slovenskej republiky za krajinu je čestným vyznamenaním pre organizácie, ktoré ideovo, tematicky prispievajú k implementácii Európskeho dohovoru o krajine na národnej úrovni

Slovenská republika udeľuje cenu na podporu prezentácie úspešných aktivít smerujúcich k ochrane, manažmentu, plánovaniu krajiny na Slovensku. Vyhlasovateľom ceny je MŽP SR a organizáciu udeľovania ceny zabezpečuje Národný koordinátor Ceny Slovenskej republiky za krajinu - Slovenská agentúra životného prostredia.

Cena je udeľovaná v dvojročnom cykle, v každom párnom roku. Štvrtý ročník ceny bol vyhlásený 12. apríla 2016 pri príležitosti VIII. ročníka Informačného dňa Európskeho dohovoru o krajine vo Zvolene.

Kandidáti sa na cenu prihlasovali na základe realizácie oprávnených projektov (resp. so súhlasom mohli byť nominovaní treťou stranou). Išlo o projekty, s charakterom implementovaných krajinných koncepcií a opatrení, spĺňajúce kritériá pre posudzovanie ceny.

Nominované projekty posudzovala odborná komisia 17. – 19. augusta 2016 z hľadiska ich prínosu v starostlivosti o krajinu.

Laureát Ceny Slovenskej republiky za krajinu 2016 získal nomináciu Slovenskej republiky na účasť v Cene Rady Európy za krajinu 2016/2017 ako jediný zástupca Slovenskej republiky v zmysle článku 11. Európskeho dohovoru o krajine.


O Cene Slovenskej republiky za krajinu 2016 sa rozhodlo
17. augusta 2016

Projekty nominované na Cenu Slovenskej republiky za krajinu 2016 boli prezentované a obhajované pred odbornou komisiou 17. augusta 2016 v obci Liptovská Teplička v penzióne Dolinka.

Odborná komisia zhodnotila komplexnosť a celkový prínos projektu v starostlivosti o krajinu, mieru naplnenia kritérií pre posudzovanie ceny, vzorovosť, opakovateľnosť a udržateľnosť projektov, kvalitu predložených podkladov, prihlášky, ako aj samotnej prezentácie a národnú reprezentatívnosť na európskej úrovni. Na základe sumarizácie výsledkov určila laureáta Ceny Slovenskej republiky za krajinu (ďalej len cena), ktorý získal nomináciu za Slovenskú republiku na Cenu Rady Európy za krajinu 2016/2017, ako jediný zástupca Slovenskej republiky v zmysle článku 11. Európskeho dohovoru o krajine. Členmi odbornej komisie sú odborníci v starostlivosti o krajinu, zástupcovia verejnej správy, samosprávy a zástupcovia neziskového sektoru. Nominanti sa výsledky hodnotenia dozvedia 9. novembra 2016 na slávnostnom odovzdávaní Ceny Slovenskej republiky za krajinu 2016 v Cikkerovej sieni na Radnici v Banskej Bystrici.

V štvrtom ročníku Ceny Slovenskej republiky za krajinu, vyhlásenej Ministerstvom životného prostredia SR, bolo národným koordinátorom ceny nominovaných 10 realizovaných projektov:

Ďarmoty, občianske združenie
Projekt: Vráťme život do vinohradov – Golianovo

Horný Tisovník, obec
Projekt: Záchrana a prezentácia novohradských ľudových náhrobníkov evanjelikov a. v. v Hornom a Dolnom Tisovníku

Hriňová, mesto
Projekt: Hriňovské lazy – krajina hodnôt

Karpatské drevené cerkvi, nezisková organizácia
Projekt: Cyklistický chodník ikon Nová Sedlica – Inovce
Navrhovateľ nominácie: obec Šmigovec

Malachovská dolina, občianske združenie
Projekt: Malachovské oddychové miesta a náučné chodníky

Muránska planina, neinvestičný fond
Projekt: Pre prírodu Muránskej planiny

Národopisné múzeum Sebechleby, občianske združenie
Projekt: Národopisné múzeum Sebechleby

Pro Eberhard, občianske združenie
Projekt: Zelená oáza pri Malom Dunaji s rozhľadňou Hniezdo

Spišská Belá, mesto
Projekt: Obnova rašelinísk v katastri mesta Spišská Belá

Zachráňme hrady, záujmové združenie právnických osôb
Projekt: Zachráňme hrady – projekt obnovy slovenských hradov

Cena Slovenskej republiky za krajinu je čestným vyznamenaním pre organizácie, ktoré ideovo, tematicky prispievajú k implementácii Európskeho dohovoru o krajine na národnej úrovni.

Slovenská republika udeľuje cenu na podporu prezentácie úspešných aktivít smerujúcich k ochrane, manažmentu, plánovaniu krajiny na Slovensku a s cieľom následnej nominácie laureáta na udelenie medzinárodného ocenenia Ceny Rady Európy za krajinu v zmysle článku 11 Európskeho dohovoru o krajine.

Vyhlasovateľom ceny je Ministerstvo životného prostredia SR a organizáciu udeľovania ceny zabezpečuje Národný koordinátor Ceny Slovenskej republiky za krajinu - Slovenská agentúra životného prostredia.

Cena je udeľovaná v dvojročnom cykle, v každom párnom roku. Štvrtý ročník ceny bol vyhlásený 12. apríla 2016 pri príležitosti VIII. ročníka Informačného dňa Európskeho dohovoru o krajine vo Zvolene.  


Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky vyhlásilo štvrtý ročník Ceny Slovenskej republiky za krajinu

Pri príležitosti VIII. ročníka Informačného dňa Európskeho dohovoru o krajine bol 12. apríla 2016 v priestoroch Slovenskej lesníckej a drevárskej knižnice, Technická Univerzita Zvolen, vyhlásený štvrtý ročník Ceny Slovenskej republiky za krajinu (ďalej len cena). Vyhlasovateľom ceny je Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky, národným koordinátorom je Slovenská agentúra životného prostredia.

Oprávnenými kandidátmi ceny sú miestne a regionálne samosprávy, združenia miestnych a regionálnych samospráv (mikroregionálne združenia), cezhraničné združenia miestnych a regionálnych samospráv spoločne spravujúce krajinu a mimovládne organizácie.

Kandidáti na cenu sa prihlasujú prostredníctvom prihlášky (návrhu) realizácie oprávnených projektov s charakterom implementovaných krajinných koncepcií a opatrení, spĺňajúce kritériá pre posudzovanie ceny. Nomináciu môže podať aj tretia strana, s písomným súhlasom kandidáta s návrhom na cenu. Kandidovať na ocenenie môžu opakovane oprávnení kandidáti s výnimkou laureátov predchádzajúcich ročníkov.

Po administratívnej kontrole oprávnenosti predložených návrhov projektov sú nominované projekty na Cenu Slovenskej republiky za krajinu hodnotené z odborného hľadiska. Odborné hodnotenie prebieha formou prezentácie projektu kandidátom na cenu a následnou diskusiou s odbornou komisiou ceny pre aktuálny ročník. Odborná komisia je zložená zo zástupcov verejnej správy, akademickej obce a tretieho sektora pôsobiaceho v danej oblasti. Okrem laureáta Ceny Slovenskej republiky za krajinu môže odborná komisia udeliť osobitné uznanie aj ďalším nominovaným projektom.

Cena je udeľovaná v dvojročnom cykle, v každom párnom roku. V nepárnom roku je laureát národnej ceny nominovaný Slovenskou republikou na Cenu Rady Európy za krajinu, podľa pravidiel Rady Európy. Laureátom prvého ročníka sa v roku 2010 stala Nadácia Ekopolis s projektom Projekt trvalej starostlivosti o krajinu prostredníctvom grantových programov Nadácie Ekopolis. V nasledujúcom ročníku bola cena udelená Čiernohronskej železnici, n. o. za projekt Záchrana, obnova a prevádzka Čiernohronskej železnice v Čiernom Balogu. Posledným laureátom ceny bola v roku 2014 obec Liptovská Teplička s projektom Zachovanie unikátnych historických krajinných štruktúr.

Predložené materiály v rámci prihlášky nesmú byť chránené autorským právom a musia umožňovať ich použitie pre propagáciu ceny a implementáciu Európskeho dohovoru o krajine. Princíp zverejnenia zdrojov a autorstva bude zachovaný.

Prihlášku s požadovanými prílohami je potrebné zaslať:
-  v tlačovej podobe a elektronickej podobe (formát word a pdf) na CD nosiči do 30.06.2016 na adresu:
Slovenská agentúra životného prostredia
Národný koordinátor Ceny Slovenskej republiky za krajinu
Tajovského 28
975 90 Banská Bystrica

obálku označiť: „Cena Slovenskej republiky za krajinu 2016“

Národný koordinátor ceny odporúča konzultovať spracovanie prihlášky osobne, alebo:
E-mail: cenazakrajinu@sazp.sk
Tel.: 048/ 43 74 174, 281

Harmonogram ceny:  
Vyhlásenie ceny: 12.04.2016
Ukončenie akceptácie návrhov na cenu (ukončenie prijímania prihlášok): do 30.06.2016
Spracovanie návrhov (prihlášok) národným koordinátorom ceny: do 15.07.2016
Zverejnenie nominácií na cenu: 18.07.2016 – 31.07.2016
Zasadnutie odbornej komisie: august 2016
Oficiálne odovzdanie ceny: november 2016
Nominácia na Cenu Rady Európy za krajinu: december 2016

Letak

 

edok

ee

MŽP

SAŽP

SAŽP 2014