Aktuálny ročník

5. ročník Ceny Slovenskej republiky za krajinu 2018

Dňa 15. marca 2018 bol vyhlásený piaty ročník Ceny Slovenskej republiky za krajinu (ďalej len cena). Oprávnenými kandidátmi ceny sú miestne a regionálne samosprávy, združenia miestnych a regionálnych samospráv (mikroregionálne partnerstvá), cezhraničné združenia miestnych a regionálnych samospráv spoločne spravujúce krajinu a mimovládne organizácie.

Kandidáti sa na cenu prihlasujú prostredníctvom prihlášky na základe realizácie oprávnených projektov. Projekt môže prihlásiť priamo realizátor projektu alebo môže byť navrhnutý inou právnickou alebo fyzickou osobou. Kandidovať na ocenenie môžu opakovane oprávnení kandidáti s výnimkou laureátov predchádzajúcich ročníkov.

Prihlásené projekty musia poskytovať hmatateľnú formu ochrany, manažmentu a/alebo plánovania krajiny. To znamená, že projekty musia byť v čase predloženia kandidatúry k dispozícii pre užívanie verejnosťou najmenej tri roky.

Predložené návrhy budú posúdené z hľadiska oprávnenosti ich predloženia národným koordinátorom ceny. Projekty spĺňajúce kritériá pre posudzovanie ceny budú nominované na Cenu Slovenskej republiky za krajinu 2018. Následne budú projekty obhajované pred odbornou komisiou, ktorá na základe bodového hodnotenia určí laureáta Ceny Slovenskej republiky za krajinu 2018. Odborná komisia môže v odôvodnených prípadoch oceniť i ďalšie nominované projekty, ktoré vynikajú v určitej hodnotenej oblasti, udelením osobitného uznania.
Odborná komisia je zložená zo zástupcov verejnej správy, akademickej obce a tretieho sektora pôsobiaceho v danej oblasti.

HARMONOGRAM CENY SR ZA KRAJINU 2018

VYHLÁSENIE CENY 15. 03. 2018
UKONČENIE AKCEPTÁCIE NÁVRHOV NA CENU
(ukončenie prijímania prihlášok)
do 30. 06. 2018
SPRACOVANIE NÁVRHOV
(prihlášok) národným koordinátorom ceny
do 15. 07. 2018
ZVEREJNENIE NOMINÁCIÍ 16. 07. 2018 – 31. 07. 2018
ZASADNUTIE ODBORNEJ KOMISIE v termíne od 01. 08. 2018 – 31. 08. 2018
SLÁVNOSTNÉ ODOVZDANIE CENY október 2018
NOMINÁCIA NA CENU RADY EURÓPY ZA KRAJINU 2018/2019 december 2018

KONTAKTY:

Vyhlasovateľ ceny:
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Námestie Ľ. Štúra 1
812 35 Bratislava

Národný koordinátor ceny:
Slovenská agentúra životného prostredia
Národný koordinátor Ceny Slovenskej republiky za krajinu
Tajovského 28
975 90 Banská Bystrica

Manažér Ceny Slovenskej republiky za krajinu:
Ing. Matej Ovčiarka, Slovenská agentúra životného prostredia

Organizačný garant Ceny Slovenskej republiky za krajinu:
Mgr. et Mgr. Iveta Bohálová, Slovenská agentúra životného prostredia

Konzultácie sú poskytované národným koordinátorom osobne alebo:
email: cenazakrajinu@sazp.sk,
tel.: 048 / 4374 174

 

edok

ee

MŽP

SAŽP

SAŽP 2014