Aktuálny ročník

6. ročník Ceny Slovenskej republiky za krajinu 2020

Na Cenu Slovenskej republiky za krajinu 2020 bolo celkovo prihlásených 8 realizovaných projektov. Kritériá posudzujúce oprávnenosť predloženia projektov v rámci administratívnej kontroly národným koordinátorom ceny splnilo 7 kandidátov.

Na Cenu Slovenskej republiky za krajinu sú v roku 2020 nominované nasledovné projekty:

Občianske združenie Ekoenergia
Projekt: Bioklimatický Park Drienová

Mesto Holíč
Projekt: Návrat k barokovej krajine Holíč - Kopčany

Občianske združenie K prameňom Bebravy
Projekt: K prameňom Bebravy

Občianske združenie kRAJ
Projekt: Včelí kRaj

Občianske združenie Levický okrášľovací spolok
Projekt: Levický okrášľovací spolok

Národný Trust, nezisková organizácia
Projekt: Víkend otvorených parkov a záhrad

Združenie na záchranu Lietavského hradu
Projekt: Združenie na záchranu Lietavského hradu

Nominované projekty boli prezentované a obhajované 20. - 21. augusta 2020 pred odbornou komisiou, ktorá bola zložená z odborníkov v starostlivosti o krajinu, zo zástupcov verejnej správy, samosprávy a zástupcov neziskového sektora. Odborná komisia zhodnotila komplexnosť a celkový prínos projektu v starostlivosti o krajinu, mieru naplnenia kritérií pre posudzovanie ceny, príkladnosť, udržateľnosť projektu, kvalitu predložených podkladov, prihlášky, ako aj samotnej prezentácie a národnú reprezentatívnosť na európskej úrovni.

Ministerstvo životného prostredia SR udelilo Cenu Slovenskej republiky za krajinu 2020 občianskemu združeniu kRAJ za projekt „Včelí kRAJ“.
Odborná komisia ocenila laureáta Ceny Slovenskej republiky za krajinu 2020 „za zachovávanie a propagáciu včelárstva, podporu biodiverzity krajiny a rozvoj sociálnej ekonomiky s výnimočným humánnym aspektom“.
Laureát ceny získava nomináciu SR na účasť v Cene Rady Európy za krajinu 2020/2021, ako jediný zástupca SR v zmysle článku 11. Európskeho dohovoru o krajine.

Odborná komisia ceny sa rozhodla udeliť aj dve osobitné uznania:

Udelené boli nasledovné poďakovania:

KONTAKTY:

Vyhlasovateľ ceny:
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Námestie Ľ. Štúra 1
812 35 Bratislava

Národný koordinátor ceny:
Slovenská agentúra životného prostredia
Národný koordinátor Ceny Slovenskej republiky za krajinu
Tajovského 28
975 90 Banská Bystrica

Manažér Ceny Slovenskej republiky za krajinu:
Mgr. Michal Maco, Slovenská agentúra životného prostredia

Organizačný garant Ceny Slovenskej republiky za krajinu:
Mgr. Iveta Bohálová, Slovenská agentúra životného prostredia

Konzultácie sú poskytované národným koordinátorom osobne alebo:
email: cenazakrajinu@sazp.sk,
tel.: 048 / 4374 174

 

edok

ee

MŽP

SAŽP

SAŽP 2014