Aktuálny ročník

6. ročník Ceny Slovenskej republiky za krajinu 2020

Na Cenu Slovenskej republiky za krajinu 2020 bolo celkovo prihlásených 8 realizovaných projektov. Kritériá posudzujúce oprávnenosť predloženia projektov v rámci administratívnej kontroly národným koordinátorom ceny splnilo 7 kandidátov.

Na Cenu Slovenskej republiky za krajinu sú v roku 2020 nominované nasledovné projekty:

Občianske združenie Ekoenergia
Projekt: Bioklimatický Park Drienová

Mesto Holíč
Projekt: Návrat k barokovej krajine Holíč - Kopčany

Občianske združenie K prameňom Bebravy
Projekt: K prameňom Bebravy

Občianske združenie kRAJ
Projekt: Včelí kRaj

Občianske združenie Levický okrášľovací spolok
Projekt: Levický okrášľovací spolok

Národný Trust, nezisková organizácia
Projekt: Víkend otvorených parkov a záhrad

Združenie na záchranu Lietavského hradu
Projekt: Združenie na záchranu Lietavského hradu

Nominované projekty budú prezentované a obhajované 20. augusta 2020 pred odbornou komisiou, ktorá je zložená z odborníkov v starostlivosti o krajinu, zo zástupcov verejnej správy, samosprávy a zástupcov neziskového sektora. Odborná komisia zhodnotí komplexnosť a celkový prínos projektu v starostlivosti o krajinu, mieru naplnenia kritérií pre posudzovanie ceny, príkladnosť, udržateľnosť projektu, kvalitu predložených podkladov, prihlášky, ako aj samotnej prezentácie a národnú reprezentatívnosť na európskej úrovni. Na základe sumarizácie výsledkov odborná komisia určí laureáta ceny, ktorý získa nomináciu Slovenskej republiky na účasť v Cene Rady Európy za krajinu 2020/2021, ako jediný zástupca Slovenskej republiky v zmysle článku 11 Európskeho dohovoru o krajine. V odôvodnených prípadoch môže komisia oceniť i ďalšie nominované projekty, ktoré vynikajú v určitej hodnotenej oblasti, udelením osobitného uznania.

Usmernenie k organizácii udeľovania Ceny Slovenskej republiky za krajinu platné pre rok 2020 si môže
stiahnuť tu.
Prihlášku (návrhový list kandidáta) si môžete stiahnuť tu.

HARMONOGRAM CENY SR ZA KRAJINU 2020

VYHLÁSENIE CENY

17. 3. 2020

UKONČENIE AKCEPTÁCIE NÁVRHOV NA CENU
(ukončenie prijímania prihlášok)

do 30. 6. 2020

SPRACOVANIE NÁVRHOV
(prihlášok) národným koordinátorom ceny

do 15. 7. 2020

ZVEREJNENIE NOMINÁCIÍ NA CENU

v termíne 16. 7. 2020 – 22. 7. 2020

ZASADNUTIE ODBORNEJ KOMISIE

v termíne 1. 8. 2020 – 31. 8. 2020

SLÁVNOSTNÉ ODOVZDANIE CENY

október 2020

NOMINÁCIA NA CENU RADY EURÓPY ZA KRAJINU 2020/2021

január 2021

KONTAKTY:

Vyhlasovateľ ceny:
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Námestie Ľ. Štúra 1
812 35 Bratislava

Národný koordinátor ceny:
Slovenská agentúra životného prostredia
Národný koordinátor Ceny Slovenskej republiky za krajinu
Tajovského 28
975 90 Banská Bystrica

Manažér Ceny Slovenskej republiky za krajinu:
RNDr. Tomáš Orfánus, PhD., Slovenská agentúra životného prostredia

Organizačný garant Ceny Slovenskej republiky za krajinu:
Mgr. Iveta Bohálová, Slovenská agentúra životného prostredia

Konzultácie sú poskytované národným koordinátorom osobne alebo:
email: cenazakrajinu@sazp.sk,
tel.: 048 / 4374 174

 

edok

ee

MŽP

SAŽP

SAŽP 2014