Cena Rady Európy za krajinu

Pravidlá vzťahujúce sa na Cenu Rady Európy za krajinu boli prijaté Výborom ministrov 20. februára 2008 na 1 018. stretnutí zástupcov ministrov. Cena Rady Európy za krajinu bola prvýkrát udelená v roku 2009.

6. ročník Ceny Rady Európy za krajinu 2018/2019

O získanie Ceny Rady Európy v jej šiestom ročníku sa uchádzalo 23 členských krajín: Belgicko, Cyprus, Dánsko, Estónsko, Fínsko, Francúzsko, Grécko, Gruzínsko, Chorvátsko, Litva, Lotyšsko, Luxembursko, Maďarsko, Nórsko, Portugalsko, Slovenská republika, Slovinsko, Srbsko, Španielsko, Švajčiarsko, Taliansko, Turecko, Veľká Británia.
Slovensko reprezentoval laureát národného kola Ceny SR za krajinu 2018 - občianske združenie KALVÁRSKY FOND, ktorý realizoval projekt „Barokový krajinný areál s architektonickým komplexom Kalvárie na vrchu Scharffenberg v Banskej Štiavnici“.

Medzinárodná porota zasadala 13. - 14. mája 2019 v Štrasburgu. Jej členmi boli piati experti významných inštitúcií z Francúzska, Monaka, Talianska, Švajčiarska a Belgicka.
Cenu Rady Európy 2018/2019 získalo Švajčiarsko za projekt Renaturalizácia vodného toku Aire (Renaturation of the River Aire) realizovaný republikou a kantónom Ženeva. Podstatou projektu je odklonenie v minulosti napriameného úseku rieky do nového koryta. Realizoval sa v priebehu 10 rokov na ploche 50 ha pozdĺž 5 km úseku toku. Jeho inovatívnosť spočíva v tom, že morfologické charakteristiky nového koryta neboli dopredu určené, tok si formoval koryto na predpripravenom lôžku so sústavou výkopov vytvárajúcich pravidelný empiricky odvodený geometrický vzor. V priestore paralelného kanála sa vybudoval rekreačný priestor s parkom a zároveň retenčný priestor s protipovodňovou funkciou.

Špeciálne uznanie medzinárodnej poroty získali v tomto ročníku ďalšie 4 projekty:

Viac informácií o šiestom ročníku Ceny Rady Európy za krajinu nájdete:
www.coe.int/en/web/landscape/sessions-of-the-landscape-award

5. ročník Ceny Rady Európy za krajinu 2016/2017

V roku 2016 bolo na Cenu Rady Európy za krajinu nominovaných 13 projektov z nasledovných krajín: Andorra, Grécko, Belgicko, Česká republika, Fínsko, Francúzsko, Litva, Maďarsko, Nórsko, Slovensko, Srbsko, Španielsko, Taliansko.
Cena Rady Európy za krajinu bola udelená za projekt z Litvy Daugavpils City Council  za projekt “Regeneration of Daugavpils Fortress to Preserve Cultural and Historical Objects”. Cieľom projektu bola obnova komponovanej urbánnej krajiny, čo umožnilo jej opätovné užívanie obyvateľmi mesta pre výchovnovzdelávacie, kultúrne a spoločenské účely.
Špeciálne uznanie medzinárodnej poroty získali v tomto ročníku ďalšie 4 projekty:

Viac informácií o piatom ročníku Ceny Rady Európy za krajinu nájdete tu.

4. ročník Ceny Rady Európy za krajinu 2014/2015

V roku 2015 bolo na Cenu Rady Európy za krajinu nominovaných 12 projektov z nasledovných krajín: Belgicko, Cyprus, Česká republika, Fínsko, Holandsko, Chorvátsko, Lotyšsko, Maďarská republika, Slovenská republika, Španielsko, Taliansko a Turecko.
Cena Rady Európy za krajinu bola udelená za projekt Maďarskej republiky – Local government of Bödeháza, Gáborjánháza, Szijártóháza, Zalaszombatfa, Greenways Methodological Association, Iron Curtain Trail Association  za projekt  "Borderless cooperation of local communities for the landscape heritage of ‘Fabulous’ Hetés“. Cieľom projektu bolo obnoviť komunikáciu komunít po oboch stranách hranice prostredníctvom zvyšovania povedomia o krajine, ako aj mobilizovať miestne zdroje  pre zachovanie prírodného dedičstva.
Špeciálne uznanie medzinárodnej poroty získali v tomto ročníku ďalšie tri projekty:

Viac informácií o štvrtom ročníku Ceny Rady Európy za krajinu nájdete tu.

3. ročník Ceny Slovenskej republiky za krajinu  2012/2013

V roku 2013 bolo na Cenu Rady Európy za krajinu nominovaných 18 projektov z nasledovných krajín: Belgicko, Česká republika, Fínsko, Francúzsko, Holandsko, Írsko, Litva, Lotyšsko, Maďarská republika, Poľská republika, Portugalsko, Rumunsko, Slovenská republika, Slovinsko, Španielsko, Srbsko, Taliansko a Veľká Británia.
Laureátom Ceny Rady Európy za krajinu 2013 sa stala Poľská republika – Lower Silesian Association of Landscape Parks za projekt: „Preserving ecological value in the landscape of the Szprotawa river valley“. Cena bola udelená dlhoročnému projektu za integrovaný pristúp ku krajine, ktorý integruje tvorbu krajiny s jej obhospodarovaním tak, aby zdanlivo protichodné ekonomické záujmy v krajine nenarúšali prírodu a prispeli k zachovaniu biodiverzity.

Špeciálne uznanie medzinárodnej poroty získali v tomto ročníku ďalšie tri projekty:

Viac informácií o treťom ročníku Ceny Rady Európy za krajinu nájdete tu.

2. ročník Ceny Rady Európy za krajinu  2010/2011

V roku 2011 bolo na Cenu Rady Európy za krajinu nominovaných 14 projektov z nasledujúcich  krajín: Belgicko, Cyprus, Česká republika, Fínsko, Francúzsko, Holandsko, Maďarská republika, Nórsko, Slovenská republika, Slovinsko, Srbsko, Španielsko, Taliansko, a Veľká Británia.

Laureátom Ceny Rady Európy za krajinu 2011 sa stalo Taliansko – City of Carbonia za projekt „Carbonia: Landscape Machine“. Cieľom oceneného projektu Rady Európy je regenerácia historicky významnej mestskej a baníckej krajiny a jej transformácia do krajiny 21. storočia.

Špeciálne uznanie medzinárodnej poroty získali v tomto ročníku ďalšie tri projekty:

Viac informácií o druhom ročníku Ceny Rady Európy za krajinu nájdete tu.


1. ročník Ceny Rady Európy za krajinu 2008/2009

Na Cenu Rady Európy za krajinu bolo v roku 2009 nominovaných 8 projektov z nasledujúcich krajín: Česká republika, Fínsko, Francúzsko, Maďarská republika, Slovinsko, Španielsko, Taliansko aTurecko.
Cenu Rady Európy za krajinu získalo v prvom ročníku Franzúzsko  – Lille Métropole za projekt „Parc de la Deule“ (Deule Park). Projekt bol zameraný na prepojenie urbánnej sídelnej štruktúry s poľnohospodárskou krajinou a spoločné využitie územia ako rekreačného prostredia a poľnohospodárskej krajiny.

Špeciálne uznanie medzinárodnej poroty získalo v tomto ročníku získalo Španielsko – San Sebastián City Council za projekt „Cristina Enea Park“.

Viac infromácií o prvom ročníku Ceny Rady Európy za krajinu nájdete tu.

 

edok

ee

MŽP

SAŽP

SAŽP 2014