Odkazy

Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
www.minzp.sk

Slovenská agentúra životného prostredia
www.sazp.sk

Rada Európy
www.coe.int

Európsky dohovor o krajine
www.coe.int

Cena Rady Európy za krajinu
www.coe.int

edok

ee

MŽP

SAŽP

SAŽP 2014